စက်ရုံခရီး

storehouse
factory
factory
factory
Quality-inspection
Quality-inspection
storehouse
factory